Đầu tiên Mọi người đều phát hiện thấy một điều là người có tài thì thường kiêu ngạo, thiên kiến. Những nhà lãnh đạo không nên bị những biểu hiện bên ngoài làm mờ mắt, để cho