Cờ bạc chắn Archive

Tương kế tựu kế

Năm 1984, ở thị trấn Lạc Tòng, thành phô” Thuận Đức xuâ”t hiện chiếc bình nước nóng được chế tạo thủ công đầu tiên. Mặc dù đó không phải là bình nước nóng đầu tiên được chế